Praktijk Helder

Uw privacy

Uw privacy wordt gewaarborgd door Praktijk Helder.

Als behandelaar is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg met een aantal gegevens van u. Dit is nodig voor mijzelf, zodat ik een goede behandeling kan bieden (het betreft uw naam en adresgegevens, geboortedatum, telefoon, email, gegevens van uw klachten, eventueel uitgevoerd onderzoek en de ingezette behandeling en het verloop ervan). Tevens is dit ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit is de “Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)”. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Alle gegevens op papier worden opgeborgen in een afsluitbare kast

Bij elektronische gegevens voldoe ik aan alle richtlijnen van de AVG (Nederland) en GDPR (EU).

Als uw behandelend natuurgeneeskundig therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Bij waarneming, alleen indien nodig en na uw toestemming, voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • De datum van de behandeling
 • De kosten van het consult